Hoạt động RUNNING FOR YOUTH

Phú Đỗ
20/12/2021 05:45
Morning Walk
followers_only
3,1km
Distance
42:20
Time
13:46/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Phú Đỗ
20/12/2021 05:08
Morning Walk
followers_only
2,5km
Distance
35:47
Time
14:32/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Phú Đỗ
19/12/2021 19:48
Evening Walk
followers_only
4,9km
Distance
01:10:09
Time
14:17/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Phú Đỗ
19/12/2021 18:55
Evening Walk
followers_only
2,5km
Distance
35:24
Time
14:23/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Phú Đỗ
19/12/2021 10:09
Morning Walk
followers_only
7,3km
Distance
01:45:26
Time
14:24/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Phú Đỗ
18/12/2021 20:15
Evening Walk
everyone
0,0km
Distance
00:36
Time
43:58/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Phú Đỗ
18/12/2021 20:13
Evening Walk
followers_only
0,0km
Distance
00:11
Time

Pace
0
Calories
Evening Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
Phú Đỗ
18/12/2021 20:11
Evening Walk
followers_only
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Evening Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
Phú Đỗ
18/12/2021 20:04
Evening Walk
followers_only
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Evening Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
Phú Đỗ
18/12/2021 19:11
Evening Walk
followers_only
2,6km
Distance
39:01
Time
15:03/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Phú Đỗ
18/12/2021 17:00
Afternoon Walk
everyone
4,2km
Distance
01:12:35
Time
17:08/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Pace tối đa không hợp lệ