Hoạt động RUNNING FOR YOUTH

Thắng Bùi
13/12/2021 07:40
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
44:00
Time
06:34/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Thắng Bùi
12/12/2021 18:20
Evening Run
everyone
1,9km
Distance
09:12
Time
04:44/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Thắng Bùi
12/12/2021 11:10
Lunch Run
everyone
1,5km
Distance
09:08
Time
06:04/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Thắng Bùi
11/12/2021 20:28
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
08:50
Time
08:04/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Thắng Bùi
11/12/2021 19:15
Evening Run
everyone
0,9km
Distance
05:26
Time
05:55/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thắng Bùi
10/12/2021 11:26
Lunch Run
everyone
2,7km
Distance
20:24
Time
07:33/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Thắng Bùi
10/12/2021 10:02
Morning Run
everyone
0,2km
Distance
01:40
Time
06:53/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thắng Bùi
01/12/2021 13:50
Afternoon Run
everyone
0,8km
Distance
02:41
Time
03:19/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thắng Bùi
01/12/2021 07:33
Morning Run
everyone
31,6km
Distance
05:26:47
Time
10:21/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Thắng Bùi
29/11/2021 13:51
Afternoon Run
everyone
1,6km
Distance
12:07
Time
07:24/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Thắng Bùi
28/11/2021 17:39
Afternoon Run
everyone
1,5km
Distance
24:39
Time
16:01/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Thắng Bùi
28/11/2021 17:39
Afternoon Run
everyone
1,5km
Distance
11:38
Time
07:33/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Thắng Bùi
27/11/2021 20:35
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
06:37
Time
06:17/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Thắng Bùi
26/11/2021 13:45
Afternoon Run
everyone
1,3km
Distance
10:40
Time
07:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Thắng Bùi
26/11/2021 10:21
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
07:24
Time
05:08/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Thắng Bùi
26/11/2021 09:49
Morning Run
everyone
1,8km
Distance
10:27
Time
05:41/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Thắng Bùi
26/11/2021 09:00
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
28:37
Time
03:24/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Thắng Bùi
25/11/2021 20:58
Evening Run
everyone
0,6km
Distance
03:24
Time
06:06/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thắng Bùi
25/11/2021 19:39
Evening Run
everyone
1,6km
Distance
47:38
Time
30:28/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Thắng Bùi
25/11/2021 19:08
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
08:07
Time
07:39/km
Pace
0
Calories
Evening Run