Hoạt động RUNNING FOR YOUTH

Evening Run
followers_only
2,2km
Distance
11:50
Time
05:16/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
0,2km
Distance
00:36
Time
03:59/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
followers_only
1,0km
Distance
07:53
Time
07:33/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
followers_only
1,3km
Distance
10:14
Time
08:03/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
followers_only
1,9km
Distance
12:06
Time
06:17/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
followers_only
2,0km
Distance
11:27
Time
05:48/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
followers_only
2,1km
Distance
08:06
Time
03:46/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Morning Run
followers_only
1,7km
Distance
11:56
Time
07:02/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
followers_only
1,7km
Distance
10:52
Time
06:17/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
followers_only
1,6km
Distance
09:13
Time
05:43/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
followers_only
1,7km
Distance
08:23
Time
04:58/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Morning Run
followers_only
0,9km
Distance
34:43
Time
39:35/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
followers_only
0,7km
Distance
02:43
Time
03:59/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
followers_only
0,6km
Distance
03:14
Time
05:22/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
followers_only
2,9km
Distance
19:33
Time
06:50/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
followers_only
0,1km
Distance
00:06
Time
01:35/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
followers_only
9,3km
Distance
23:14
Time
02:30/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
followers_only
0,0km
Distance
01:42
Time
67:12/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Run
followers_only
0,0km
Distance
01:22
Time
54:06/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Run
followers_only
0,1km
Distance
01:19
Time
12:46/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ