Hoạt động RUNNING FOR YOUTH

Phan Quốc Việt
20/12/2021 19:54
Evening Run
everyone
1,6km
Distance
05:58
Time
03:38/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Phan Quốc Việt
20/12/2021 18:09
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
01:00:16
Time
11:42/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Phan Quốc Việt
20/12/2021 18:01
Evening Run
everyone
1,6km
Distance
05:23
Time
03:27/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Phan Quốc Việt
20/12/2021 11:23
Lunch Run
everyone
1,1km
Distance
03:50
Time
03:29/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Phan Quốc Việt
20/12/2021 10:59
Morning Run
everyone
1,7km
Distance
08:02
Time
04:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Phan Quốc Việt
20/12/2021 10:28
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
04:14
Time
03:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Phan Quốc Việt
19/12/2021 21:47
Night Run
everyone
1,9km
Distance
17:24
Time
09:21/km
Pace
0
Calories
Night Run
Phan Quốc Việt
19/12/2021 21:14
Night Run
everyone
1,4km
Distance
07:07
Time
05:05/km
Pace
0
Calories
Night Run
Phan Quốc Việt
19/12/2021 21:09
Night Run
everyone
1,1km
Distance
04:15
Time
03:59/km
Pace
0
Calories
Night Run
Phan Quốc Việt
19/12/2021 17:38
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:15
Time
07:14/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Phan Quốc Việt
18/12/2021 20:14
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
09:18
Time
09:14/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Phan Quốc Việt
18/12/2021 19:31
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
12:38
Time
04:02/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Phan Quốc Việt
18/12/2021 18:01
Evening Run
everyone
6,5km
Distance
01:21:04
Time
12:27/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Phan Quốc Việt
18/12/2021 17:53
Afternoon Run
everyone
1,7km
Distance
05:54
Time
03:25/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Phan Quốc Việt
18/12/2021 17:00
Afternoon Run
everyone
2,4km
Distance
09:39
Time
04:00/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Phan Quốc Việt
18/12/2021 16:45
Afternoon Run
everyone
2,3km
Distance
08:30
Time
03:37/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Phan Quốc Việt
17/12/2021 19:19
Evening Run
everyone
1,6km
Distance
05:41
Time
03:31/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Phan Quốc Việt
17/12/2021 17:34
Afternoon Run
everyone
7,0km
Distance
01:20:47
Time
11:29/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Phan Quốc Việt
17/12/2021 17:32
Afternoon Run
everyone
0,1km
Distance
01:12
Time
11:14/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Phan Quốc Việt
17/12/2021 17:25
Afternoon Run
everyone
1,4km
Distance
05:30
Time
03:59/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run