Hoạt động RUNNING FOR YOUTH

Morning Run
everyone
5,1km
Distance
19:20
Time
03:48/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
23:59
Time
03:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,9km
Distance
17:54
Time
03:37/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
10:16
Time
03:31/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
11:47
Time
03:31/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
08:01
Time
02:57/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
11:29
Time
03:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
0,4km
Distance
05:35
Time
14:35/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Cự ly tối thiểu không hợp lệ