RUNNING FOR YOUTH

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Đại Học Tây Đô 528 7961,3 40.04:53:20
2 Đại học Cần Thơ 1113 5457,6 26.15:18:23
3 Đại học Y Dược Cần Thơ 756 5191,0 30.08:04:02
4 Đại học Nam Cần Thơ 560 3562,5 17.00:30:15
5 Cao đẳng Y tế Cần Thơ 224 2391,1 11.10:50:08
6 Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Cần Thơ 152 1627,8 8.11:42:04
7 Cao đẳng Cần Thơ 229 1409,9 6.02:55:20
8 Quận Ninh Kiều 350 866,1 5.01:21:42
9 Đại học Kỹ thuật-Công nghệ Cần Thơ 84 697,0 4.05:09:30
10 Các sơ sở Đoàn khác 88 170,0 1.01:49:50
11 Quận Thốt Nốt 12 107,7 12:39:00
12 Cao đẳng nghề Cần Thơ 7 85,9 17:53:49
13 Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ 5 84,0 11:58:01
14 Quận Ô Môn 16 71,4 10:30:31
15 Huyện Phong Điền 6 30,8 03:12:43
16 Huyện Vĩnh Thạnh 1 22,7 03:55:13
17 Đoàn khối Dân Chính Đảng 4 21,6 03:47:08
18 Quận Cái Răng 10 12,6 01:40:56
19 Đoàn Thanh niên Công AN TPCT 2 12,0 00:58:00
20 Quận Bình Thủy 4 8,4 01:40:46
21 Đoàn khối Doanh Nghiệp 1 0,0 00:00:00