RUNNING FOR YOUTH

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Đại Học Tây Đô 528 8023,9 31.08:38:09
2 Đại học Cần Thơ 1113 7105,1 40.01:33:15
3 Đại học Y Dược Cần Thơ 756 4623,2 28.05:02:37
4 Đại học Nam Cần Thơ 560 3128,2 11.07:15:52
5 Cao đẳng Y tế Cần Thơ 224 2599,7 10.00:42:55
6 Cao đẳng Cần Thơ 229 2186,4 7.11:15:16
7 Đại học Kỹ thuật-Công nghệ Cần Thơ 84 1394,5 7.07:45:00
8 Quận Ninh Kiều 350 992,6 5.15:51:31
9 Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Cần Thơ 152 955,4 4.07:59:47
10 Quận Ô Môn 16 350,1 1.14:49:57
11 Các sơ sở Đoàn khác 88 187,1 1.04:23:03
12 Quận Thốt Nốt 12 128,5 13:27:28
13 Quận Cái Răng 9 52,6 08:36:51
14 Cao đẳng nghề Cần Thơ 7 49,8 11:17:13
15 Đoàn khối Dân Chính Đảng 4 31,2 05:23:13
16 Quận Bình Thủy 4 22,5 04:45:52
17 Huyện Vĩnh Thạnh 1 20,0 03:01:35
18 Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ 5 7,4 01:15:23
19 Đoàn Thanh niên Công AN TPCT 2 2,1 00:10:31
20 Huyện Phong Điền 6 0,0 00:00:00
21 Đoàn khối Doanh Nghiệp 1 0,0 00:00:00