RUNNING FOR YOUTH

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Đại học Cần Thơ 1113 8244,6 43.23:32:25
2 Đại học Y Dược Cần Thơ 756 4663,1 26.07:48:59
3 Đại Học Tây Đô 528 4327,3 19.07:12:06
4 Cao đẳng Y tế Cần Thơ 224 2822,2 12.16:57:41
5 Đại học Nam Cần Thơ 560 1799,8 8.20:27:22
6 Cao đẳng Cần Thơ 229 1596,6 5.15:04:19
7 Đại học Kỹ thuật-Công nghệ Cần Thơ 84 1285,2 6.08:32:20
8 Quận Ninh Kiều 350 1044,7 4.22:15:29
9 Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Cần Thơ 152 810,6 3.17:22:21
10 Các sơ sở Đoàn khác 88 178,2 1.04:15:48
11 Quận Thốt Nốt 12 149,6 15:37:23
12 Quận Ô Môn 16 134,8 15:26:32
13 Quận Cái Răng 9 67,4 09:57:39
14 Cao đẳng nghề Cần Thơ 7 64,6 13:42:44
15 Đoàn khối Dân Chính Đảng 4 23,6 04:14:52
16 Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ 5 21,3 04:09:03
17 Huyện Vĩnh Thạnh 1 20,8 03:16:50
18 Quận Bình Thủy 4 20,0 04:33:30
19 Huyện Phong Điền 7 0,0 00:00:00
20 Đoàn Thanh niên Công AN TPCT 2 0,0 00:00:00
21 Đoàn khối Doanh Nghiệp 1 0,0 00:00:00