|

SVTECH MARATHON 20

5,0km Distance
47:32 Time
09:29/km Pace
0 Calories
Finish
5,2km Distance
57:05 Time
11:01/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
2,5km Distance
27:15 Time
10:43/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
2,6km Distance
27:21 Time
10:36/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
5,1km Distance
51:34 Time
10:07/km Pace
0 Calories
Evening Run
7,0km Distance
01:06:51 Time
09:35/km Pace
0 Calories
Evening Run
1,3km Distance
13:27 Time
10:00/km Pace
0 Calories
☁️☁️☁️
5,8km Distance
57:48 Time
09:59/km Pace
0 Calories
✨⭐️🌙
7,1km Distance
01:09:53 Time
09:53/km Pace
0 Calories
✨Back from vacation✨
6,2km Distance
01:09:34 Time
11:17/km Pace
0 Calories
Xuân xuân ơi xuân đã dìa :))
2,8km Distance
32:37 Time
11:41/km Pace
0 Calories
Chạy được sáu cây thì lại thèm the Alley :))
3,3km Distance
39:39 Time
11:58/km Pace
0 Calories
Evening Run
7,1km Distance
01:17:43 Time
10:55/km Pace
0 Calories
🎼 You’re my everything 🎼
3,5km Distance
42:17 Time
11:58/km Pace
0 Calories
Night Run
2,5km Distance
29:55 Time
11:54/km Pace
0 Calories
🍤🍲🍝
1,0km Distance
09:49 Time
09:42/km Pace
0 Calories
Evening Run
6,3km Distance
56:29 Time
08:55/km Pace
0 Calories
Evening Run
3,7km Distance
31:51 Time
08:32/km Pace
0 Calories
Part 2 🌙✨
3,4km Distance
32:55 Time
09:44/km Pace
0 Calories
Part 1🌴🌳🌿
4,6km Distance
51:40 Time
11:12/km Pace
0 Calories
Đuối như trái 🍌