|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
Nhóm
12
Thành viên
230
Quãng đường (km)
25195.7
Thời gian
156.10:46:26
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 140,53 13:47:09 38 38
2 Nữ 119,49 17:27:38 36 33
3 Nam 108,03 13:45:44 17 17
4 Nữ 96,64 15:59:26 35 34
5 Nam 94,42 15:49:55 19 16
6 Nam 63,51 09:30:22 17 12
7 Nam 59,63 10:40:44 20 13
8 Nữ 56,99 08:27:34 29 19
9 Nữ 52,80 09:21:00 18 16
10 Nữ 40,82 06:18:07 18 11
11 Nữ 39,53 06:34:24 13 12
12 Nữ 24,18 04:05:48 13 9