|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
Nhóm
12
Thành viên
230
Quãng đường (km)
25195.7
Thời gian
156.10:46:26
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 393,70 2.19:34:31 74 36
2 Nam 118,55 20:09:05 28 25
3 Nam 111,28 16:14:26 26 19
4 Nam 104,87 16:39:05 34 28
5 Nam 102,80 15:54:12 24 22
6 Nam 98,93 14:31:07 39 21
7 Nam 98,40 15:57:21 25 20
8 Nam 95,29 17:35:05 30 23
9 Nam 86,19 13:22:30 25 24
10 Nam 71,26 10:05:23 26 19
11 Nam 66,44 10:46:06 24 18
12 Nam 56,71 10:13:07 23 22
13 Nam 45,92 06:30:38 10 10
14 Nam 45,60 07:12:04 18 13