|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01
1
Trần Hữu Kim
Hoàn thành
Nam 23,69 03:17:54 2,20 6,31 6,16 1,08 7,94
2
Ton Hoang
Hoàn thành
Nam 22,79 04:11:43 3,30 4,02 5,55 6,47 3,45
3
Nguyễn Mạnh Hưng
Hoàn thành
Nam 21,95 03:50:32 4,47 4,29 9,04 4,15
4
Nguyễn Đăng Tới
Hoàn thành
Nam 20,90 03:09:34 9,99 5,80 5,10
5
Nguyễn Mạnh Trung
Hoàn thành
Nam 19,84 03:29:19 1,01 4,84 5,65 4,50 3,84
6
9H.nguyen
Hoàn thành
Nam 17,00 02:47:26 5,05 1,24 8,27 2,44
7
Nguyễn Huy Hoàng
Hoàn thành
Nam 16,00 02:44:13 5,40 4,63 3,03 2,94
8
Đoàn Đức Hải
Hoàn thành
Nam 15,95 02:28:37 4,98 4,74 3,33 2,90
9
Trà Tạ Văn
Hoàn thành
Nam 13,50 01:48:31 1,62 6,86 5,02
10
DO MINH HUNG
Hoàn thành
Nam 12,55 01:55:49 7,35 3,95 1,25
11
Trần Duy Tiến
Hoàn thành
Nam 12,27 01:56:03 3,76 4,46 4,05
12
KHIEM NGUYEN TRONG
Hoàn thành
Nam 12,15 01:39:46 12,15
13
Thành Trung
45.53% (5,5/12,0 km)
Nam 5,46 00:58:14 3,33 1,08 1,05
14
Nguyễn Thanh Tú
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00