Hoạt động TÁO QUÂN RUN

Trung Hiếu
25/01/2022 05:14
Morning Run
everyone
8,5km
Distance
49:30
Time
05:50/km
Pace
512
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Trung Hiếu
24/01/2022 05:13
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
43:02
Time
07:01/km
Pace
389
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Trung Hiếu
23/01/2022 16:47
Afternoon Run
everyone
10,5km
Distance
01:05:33
Time
06:13/km
Pace
691
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
QUAN VU
25/01/2022 05:34
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
30:56
Time
07:42/km
Pace
269
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
QUAN VU
24/01/2022 05:32
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
34:26
Time
06:52/km
Pace
354
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
QUAN VU
23/01/2022 17:26
Afternoon Run
everyone
7,5km
Distance
52:58
Time
07:03/km
Pace
627
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
QUAN VU
23/01/2022 16:24
Afternoon Run
everyone
8,5km
Distance
01:00:14
Time
07:03/km
Pace
624
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thich Nguyen
25/01/2022 16:49
Afternoon Run
everyone
9,7km
Distance
57:20
Time
05:54/km
Pace
597
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Cuong Pham
25/01/2022 18:40
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
38:10
Time
06:52/km
Pace
507
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Kiên Trần
25/01/2022 17:16
Afternoon Run
everyone
2,7km
Distance
31:54
Time
11:56/km
Pace
207
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Kiên Trần
25/01/2022 12:53
Lunch Run
everyone
1,1km
Distance
11:34
Time
10:55/km
Pace
81
Calories
Lunch Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Vo Tuan Anh
25/01/2022 06:03
☁️ Morning Run
everyone
2,2km
Distance
14:06
Time
06:20/km
Pace
120
Calories
☁️ Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Vo Tuan Anh
25/01/2022 05:17
☁️ Morning Run
everyone
7,8km
Distance
44:43
Time
05:45/km
Pace
414
Calories
☁️ Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Vo Tuan Anh
24/01/2022 18:17
☁️ Evening Run
everyone
7,5km
Distance
40:34
Time
05:24/km
Pace
401
Calories
☁️ Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Vo Tuan Anh
24/01/2022 06:35
⛅ Morning Run
everyone
1,8km
Distance
14:11
Time
07:49/km
Pace
20
Calories
⛅ Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Vo Tuan Anh
22/01/2022 17:13
⛅ Afternoon Walk
everyone
3,5km
Distance
26:06
Time
07:27/km
Pace
219
Calories
⛅ Afternoon Walk
Workout đã bị xóa
Vo Tuan Anh
22/01/2022 16:36
⛅ Afternoon Run
everyone
6,9km
Distance
35:35
Time
05:11/km
Pace
373
Calories
⛅ Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Vo Tuan Anh
22/01/2022 06:21
☁️ Morning Run
everyone
2,5km
Distance
16:10
Time
06:25/km
Pace
138
Calories
☁️ Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Vo Tuan Anh
23/01/2022 05:11
☁️ Morning Run
everyone
17,3km
Distance
01:38:49
Time
05:43/km
Pace
968
Calories
☁️ Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Vo Tuan Anh
22/01/2022 21:58
Night Run
everyone
3,9km
Distance
40:00
Time
10:21/km
Pace
75
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ