Hoạt động TÁO QUÂN RUN

Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:50:42
Time
07:15/km
Pace
664
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
20,0km
Distance
02:14:09
Time
06:42/km
Pace
861
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
7,4km
Distance
54:18
Time
07:17/km
Pace
323
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ