Hoạt động TÁO QUÂN RUN

Thiên Di
24/01/2022 16:23
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
20:34
Time
10:08/km
Pace
92
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thiên Di
24/01/2022 16:18
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
04:20
Time
04:14/km
Pace
32
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thiên Di
24/01/2022 16:11
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
04:49
Time
04:44/km
Pace
39
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thiên Di
23/01/2022 17:41
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
04:21
Time
04:34/km
Pace
27
Calories
Afternoon Run
Workout đã bị xóa
Thiên Di
23/01/2022 16:42
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
04:40
Time
04:30/km
Pace
40
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thiên Di
23/01/2022 16:22
Afternoon Run
everyone
1,6km
Distance
16:05
Time
09:57/km
Pace
88
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thiên Di
23/01/2022 15:45
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
32:02
Time
05:16/km
Pace
270
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thiên Di
22/01/2022 16:01
Afternoon Run
everyone
7,0km
Distance
48:28
Time
06:54/km
Pace
303
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ