Hoạt động TÁO QUÂN RUN

Đào Bá Tuân
25/01/2022 05:25
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day2️⃣5️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
15,0km
Distance
01:27:16
Time
05:48/km
Pace
1162
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day2️⃣5️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Đào Bá Tuân
24/01/2022 05:16
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day2️⃣4️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
13,2km
Distance
01:17:28
Time
05:53/km
Pace
1018
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day2️⃣4️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Đào Bá Tuân
23/01/2022 06:23
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day2️⃣3️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
10,4km
Distance
01:01:59
Time
05:57/km
Pace
804
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day2️⃣3️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Đào Bá Tuân
22/01/2022 05:24
Long Run cùng MDR HM3-2022 Day2️⃣2️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
21,3km
Distance
01:51:28
Time
05:14/km
Pace
1646
Calories
Long Run cùng MDR HM3-2022
Day2️⃣2️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
Cự ly tối thiểu không hợp lệ