TÁO QUÂN RUN

Join
RANK FullName Gender Avg Pace (Elapsed Time) Total Distance Total Workout Total Day
1 Nguyễn Quý Hải Nam 06:05/km 25,23 1 1
2 Nguyễn Tiến Lịch Nam 06:31/km 23,12 1 1
3 Nguyễn Đức Thời Nam 08:59/km 53,65 2 2
4 Nguyễn Thị Thúy Nữ 0,00 0 0
5 QUAN VU Nam 0,00 0 0
6 Kiên Trần Nam 0,00 0 0
7 Thich Nguyen Nam 0,00 0 0
8 Trung Hiếu Nam 0,00 0 0
9 Thiên Di Nam 0,00 0 0
10 Phạm Công Hậu Nam 0,00 0 0
11 Vo Tuan Anh Nam 0,00 0 0
12 Cuong Pham Nam 0,00 0 0
13 Đào Bá Tuân Nam 0,00 0 0
14 Minh Kao Nam 0,00 0 0
15 Cóc Già Nam 0,00 0 0