TÁO QUÂN RUN

Tham gia
RANK FullName Avg Pace (Elapsed Time) Total Distance 25/01 24/01 23/01 22/01 21/01 20/01 19/01 18/01
1 Nguyễn Quý Hải 06:05/km 25,2 25,2
2 Nguyễn Tiến Lịch 06:31/km 23,1 23,1
3 Nguyễn Đức Thời 08:59/km 53,7 23,1 30,5
4 Kiên Trần 0,0
5 Đào Bá Tuân 0,0
6 Vo Tuan Anh 0,0
7 QUAN VU 0,0
8 Trung Hiếu 0,0
9 Cuong Pham 0,0
10 Phạm Công Hậu 0,0
11 Thiên Di 0,0
12 Thich Nguyen 0,0
13 Minh Kao 0,0
14 Cóc Già 0,0