|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

13,2km Distance
01:15:42 Time
05:43/km Pace
705 Calories
Afternoon Run
3,6km Distance
27:00 Time
07:28/km Pace
300 Calories
Afternoon Run
0,3km Distance
04:17 Time
15:28/km Pace
42 Calories
Afternoon Run
10,6km Distance
57:43 Time
05:25/km Pace
502 Calories
Afternoon Run
1,9km Distance
17:28 Time
09:21/km Pace
166 Calories
Night Run
9,1km Distance
01:06:48 Time
07:21/km Pace
526 Calories
Evening Run
3,3km Distance
20:27 Time
06:08/km Pace
195 Calories
Night Run
21,2km Distance
01:58:34 Time
05:35/km Pace
1008 Calories
Afternoon Run
20,2km Distance
02:10:40 Time
06:27/km Pace
0 Calories
Morning Run
7,0km Distance
51:38 Time
07:25/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
26,1km Distance
02:30:35 Time
05:46/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
3,1km Distance
23:10 Time
07:27/km Pace
198 Calories
Night Run
3,1km Distance
23:10 Time
07:28/km Pace
198 Calories
Evening Run
5,5km Distance
38:01 Time
06:57/km Pace
278 Calories
Night Run
5,0km Distance
35:12 Time
07:01/km Pace
357 Calories
Tối mồng 4 tết ...Thấm mệt. Mừng thọ Ông Cố 101 tuổi.
6,7km Distance
01:02:55 Time
09:27/km Pace
429 Calories
Evening Run
15,0km Distance
01:29:36 Time
05:58/km Pace
1016 Calories
Evening Run : Finished Long Biên Tết Challenge 50km in 4 days
1,0km Distance
07:01 Time
06:53/km Pace
74 Calories
Night Run
3,9km Distance
36:36 Time
09:25/km Pace
348 Calories
Night Run
0,5km Distance
03:56 Time
07:51/km Pace
36 Calories
Evening Run