|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

20,2km Distance
02:06:38 Time
06:15/km Pace
1195 Calories
Afternoon Run
10,0km Distance
58:32 Time
05:50/km Pace
633 Calories
Evening Run
10,0km Distance
54:22 Time
05:25/km Pace
617 Calories
Morning Run
10,9km Distance
01:06:23 Time
06:05/km Pace
624 Calories
Morning Run