|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

23,2km Distance
02:01:07 Time
05:12/km Pace
1195 Calories
Morning Run
1,6km Distance
11:04 Time
07:04/km Pace
111 Calories
Evening Run
20,2km Distance
01:26:34 Time
04:17/km Pace
1104 Calories
Afternoon Run
6,2km Distance
34:50 Time
05:35/km Pace
294 Calories
Afternoon Run
15,7km Distance
01:15:43 Time
04:49/km Pace
758 Calories
Evening Run