Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Thang Trinh
14/02/2021 16:16
21 Days Challenge - Day 14
everyone
21,1km
Distance
02:07:53
Time
06:03/km
Pace
1533
Calories
21 Days Challenge - Day 14
Thang Trinh
13/02/2021 17:13
21 Days Challenge - Day pre valentine
everyone
30,0km
Distance
03:32:00
Time
07:03/km
Pace
1724
Calories
21 Days Challenge - Day pre valentine