Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

LUNE LUNE
15/02/2021 07:54
Morning Run
everyone
8,7km
Distance
01:11:26
Time
08:14/km
Pace
421
Calories
Morning Run
LUNE LUNE
14/02/2021 08:38
Morning Run
everyone
14,0km
Distance
01:29:05
Time
06:21/km
Pace
665
Calories
Morning Run
LUNE LUNE
13/02/2021 05:12
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
02:04:10
Time
06:08/km
Pace
908
Calories
Morning Run
LUNE LUNE
12/02/2021 05:33
Chào năm mới 2021
everyone
20,2km
Distance
02:18:49
Time
06:52/km
Pace
986
Calories
Chào năm mới 2021