|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

LUNE LUNE 15/02/2021 07:54 everyone Morning Run
8,7km Distance
01:11:26 Time
08:14/km Pace
421 Calories
Morning Run
LUNE LUNE 14/02/2021 08:38 everyone Morning Run
14,0km Distance
01:29:05 Time
06:21/km Pace
665 Calories
Morning Run
LUNE LUNE 13/02/2021 05:12 everyone Morning Run
20,2km Distance
02:04:10 Time
06:08/km Pace
908 Calories
Morning Run
20,2km Distance
02:18:49 Time
06:52/km Pace
986 Calories
Chào năm mới 2021