|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

20,2km Distance
01:39:03 Time
04:54/km Pace
0 Calories
Tân niên Tân Sửu 2021
10,3km Distance
01:00:25 Time
05:52/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
14,0km Distance
01:23:47 Time
05:58/km Pace
0 Calories
Happy Valentine's Day
5,8km Distance
56:47 Time
09:48/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,8km Distance
01:00:12 Time
10:23/km Pace
301 Calories
Morning Run
14,0km Distance
01:22:48 Time
05:54/km Pace
749 Calories
Morning Run
10,4km Distance
01:01:06 Time
05:52/km Pace
610 Calories
Afternoon Run
20,2km Distance
01:39:24 Time
04:55/km Pace
1130 Calories
Afternoon Run