|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

24,5km Distance
02:04:41 Time
05:04/km Pace
1912 Calories
Afternoon Run
24,0km Distance
02:04:55 Time
05:12/km Pace
1561 Calories
Afternoon Run
18,4km Distance
02:29:21 Time
08:07/km Pace
1431 Calories
Morning Run
18,3km Distance
02:30:00 Time
08:12/km Pace
1071 Calories
Morning Run
20,2km Distance
01:54:21 Time
05:39/km Pace
1572 Calories
Chúc mừng năm mới Tân Sửu 🥳
20,2km Distance
01:56:51 Time
05:46/km Pace
1225 Calories
Morning Run