|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

5,4km Distance
01:01:59 Time
11:29/km Pace
306 Calories
Afternoon Run
14,2km Distance
01:29:53 Time
06:19/km Pace
894 Calories
Morning Run
21,2km Distance
01:51:06 Time
05:14/km Pace
1254 Calories
Afternoon Run
20,2km Distance
02:00:55 Time
05:59/km Pace
1257 Calories
Morning Run