|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

6,8km Distance
01:07:36 Time
09:55/km Pace
513 Calories
Morning Run
0,6km Distance
06:59 Time
12:33/km Pace
85 Calories
Lunch Run
28,0km Distance
02:43:39 Time
05:53/km Pace
2135 Calories
Morning Run
20,2km Distance
02:12:18 Time
06:32/km Pace
1508 Calories
Morning Run