Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Hien Dinh Ngoc
15/02/2021 06:12
Morning Run
everyone
3,9km
Distance
35:52
Time
09:18/km
Pace
166
Calories
Morning Run
Hien Dinh Ngoc
14/02/2021 07:36
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
06:53
Time
06:50/km
Pace
94
Calories
Morning Run
Hien Dinh Ngoc
14/02/2021 05:41
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
01:53:49
Time
05:37/km
Pace
1334
Calories
Morning Run
Hien Dinh Ngoc
14/02/2021 05:23
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
14:56
Time
07:25/km
Pace
110
Calories
Morning Run
Hien Dinh Ngoc
13/02/2021 06:01
Morning Run
everyone
7,5km
Distance
52:48
Time
07:02/km
Pace
405
Calories
Morning Run
Hien Dinh Ngoc
12/02/2021 06:09
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
43:28
Time
07:45/km
Pace
267
Calories
Morning Run