|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

9,4km Distance
01:06:15 Time
07:03/km Pace
467 Calories
Morning Run
8,6km Distance
45:17 Time
05:16/km Pace
305 Calories
Evening Run
0,5km Distance
02:56 Time
06:16/km Pace
15 Calories
Night Run
24,1km Distance
02:33:44 Time
06:22/km Pace
1095 Calories
Afternoon Run
5,3km Distance
28:24 Time
05:23/km Pace
168 Calories
Night Run
19,7km Distance
01:56:43 Time
05:54/km Pace
629 Calories
Afternoon Run
1,3km Distance
06:14 Time
04:53/km Pace
41 Calories
Afternoon Run
14,2km Distance
01:22:02 Time
05:46/km Pace
837 Calories
Morning Run
1,3km Distance
06:27 Time
05:09/km Pace
40 Calories
Lunch Run
1,1km Distance
05:03 Time
04:47/km Pace
34 Calories
Morning Run
5,8km Distance
31:07 Time
05:22/km Pace
185 Calories
Morning Run
4,4km Distance
24:15 Time
05:33/km Pace
139 Calories
Morning Run
14,2km Distance
01:29:22 Time
06:17/km Pace
457 Calories
Night Run
14,2km Distance
01:35:36 Time
06:43/km Pace
452 Calories
Evening Run
3,2km Distance
24:30 Time
07:34/km Pace
104 Calories
Evening Run
21,2km Distance
01:53:20 Time
05:20/km Pace
1133 Calories
Morning Run
6,6km Distance
42:22 Time
06:22/km Pace
211 Calories
Morning Run
1,1km Distance
07:52 Time
07:01/km Pace
36 Calories
Night Run
10,3km Distance
01:09:18 Time
06:45/km Pace
576 Calories
Evening Run
10,6km Distance
01:00:39 Time
05:42/km Pace
338 Calories
Morning Run