|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

20,2km Distance
01:57:25 Time
05:48/km Pace
951 Calories
Morning Run
8,0km Distance
46:09 Time
05:46/km Pace
422 Calories
Morning Run
14,0km Distance
01:19:34 Time
05:40/km Pace
702 Calories
Morning Run
10,0km Distance
01:09:39 Time
06:57/km Pace
441 Calories
Morning Run
3,0km Distance
27:56 Time
09:15/km Pace
149 Calories
Evening Run