Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Morning Run
everyone
20,2km
Distance
01:57:25
Time
05:48/km
Pace
951
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
46:09
Time
05:46/km
Pace
422
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,0km
Distance
01:19:34
Time
05:40/km
Pace
702
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:09:39
Time
06:57/km
Pace
441
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
27:56
Time
09:15/km
Pace
149
Calories
Evening Run