|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

5,5km Distance
38:01 Time
06:57/km Pace
278 Calories
Night Run
20,2km Distance
02:28:59 Time
07:22/km Pace
1008 Calories
Afternoon Run
5,0km Distance
28:05 Time
05:36/km Pace
239 Calories
Afternoon Run
20,2km Distance
02:14:06 Time
06:38/km Pace
1032 Calories
Afternoon Run