|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

9,3km Distance
01:21:16 Time
08:42/km Pace
704 Calories
Morning Run
6,5km Distance
28:57 Time
04:26/km Pace
286 Calories
Afternoon Run
29,6km Distance
03:30:02 Time
07:05/km Pace
2167 Calories
Morning Run
9,3km Distance
01:04:36 Time
06:57/km Pace
574 Calories
Morning Run
7,5km Distance
01:11:17 Time
09:31/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
24,0km Distance
02:45:12 Time
06:52/km Pace
1675 Calories
Morning Run
25,0km Distance
02:48:13 Time
06:43/km Pace
1332 Calories
Afternoon Run
10,4km Distance
01:12:51 Time
07:02/km Pace
701 Calories
Afternoon Run