|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

21,4km Distance
01:28:34 Time
04:08/km Pace
2342 Calories
Mùng 4 tết
1,2km Distance
06:40 Time
05:24/km Pace
129 Calories
Evening Run
10,7km Distance
55:12 Time
05:09/km Pace
994 Calories
Wo tết nhất tranh thủ 🙂 bị say rồi
1,0km Distance
04:53 Time
04:42/km Pace
73 Calories
Afternoon Run
5,1km Distance
19:33 Time
03:52/km Pace
556 Calories
Cuối ngày 2 tết 2021 nhẹ cái
20,2km Distance
01:23:33 Time
04:07/km Pace
1547 Calories
Chúc mừng năm mới 2021  video run https://youtu.be/BHMQVbuat14