|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

5,6km Distance
31:21 Time
05:38/km Pace
522 Calories
Evening Run
1,7km Distance
12:03 Time
07:08/km Pace
161 Calories
Afternoon Run
1,1km Distance
06:51 Time
06:09/km Pace
106 Calories
🇻🇳
5,6km Distance
29:22 Time
05:17/km Pace
521 Calories
Afternoon Run
1,4km Distance
06:51 Time
04:48/km Pace
133 Calories
Morning Run
1,4km Distance
07:23 Time
05:11/km Pace
135 Calories
Morning Run
1,4km Distance
07:41 Time
05:24/km Pace
133 Calories
Morning Run
14,0km Distance
01:19:14 Time
05:39/km Pace
1313 Calories
Morning Run
15,5km Distance
01:32:09 Time
05:56/km Pace
1455 Calories
Morning Run
20,2km Distance
01:53:31 Time
05:36/km Pace
1912 Calories
CUNG CHÚC TÂN XUÂN 2021