Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Minh Ngọc
15/02/2021 05:50
M4 TET
everyone
13,2km
Distance
01:18:36
Time
05:58/km
Pace
0
Calories
M4 TET
Minh Ngọc
13/02/2021 06:34
M2 TET
everyone
18,0km
Distance
01:36:39
Time
05:21/km
Pace
0
Calories
M2 TET
Minh Ngọc
14/02/2021 06:08
M3 TET
everyone
21,2km
Distance
02:02:41
Time
05:46/km
Pace
0
Calories
M3 TET
Minh Ngọc
12/02/2021 17:35
Happy new year 2021 M1 TET
everyone
20,2km
Distance
01:40:55
Time
04:59/km
Pace
0
Calories
Happy new year 2021 M1 TET