|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Minh Ngọc 15/02/2021 05:50 everyone M4 TET
13,2km Distance
01:18:36 Time
05:58/km Pace
0 Calories
M4 TET
Minh Ngọc 13/02/2021 06:34 everyone M2 TET
18,0km Distance
01:36:39 Time
05:21/km Pace
0 Calories
M2 TET
Minh Ngọc 14/02/2021 06:08 everyone M3 TET
21,2km Distance
02:02:41 Time
05:46/km Pace
0 Calories
M3 TET
20,2km Distance
01:40:55 Time
04:59/km Pace
0 Calories
Happy new year 2021 M1 TET