|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

1,3km Distance
08:18 Time
06:25/km Pace
79 Calories
Vật thật rồi
6,0km Distance
36:27 Time
06:04/km Pace
369 Calories
Cuối cùng cũng xong vật vã
8,0km Distance
45:13 Time
05:39/km Pace
492 Calories
Mùng 🤟 Tết, chân gãy dần đều #chaoxuan #lbm21 #challengevn
16,3km Distance
01:25:53 Time
05:16/km Pace
1002 Calories
Tội sáng lười dậy
20,2km Distance
01:34:17 Time
04:39/km Pace
1243 Calories
Khai xuân tiện thể giải rượu mà strava n biết cách an ủi quá😂