|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

13,2km Distance
01:15:42 Time
05:43/km Pace
705 Calories
Afternoon Run
22,2km Distance
02:04:17 Time
05:35/km Pace
1088 Calories
Morning Run
11,2km Distance
01:04:11 Time
05:43/km Pace
566 Calories
Afternoon Run
14,0km Distance
01:26:33 Time
06:10/km Pace
681 Calories
Morning Run
11,9km Distance
01:06:04 Time
05:33/km Pace
647 Calories
Evening Run
20,2km Distance
01:40:25 Time
04:58/km Pace
1077 Calories
Morning Run
0,6km Distance
03:27 Time
05:42/km Pace
39 Calories
Morning Run
5,8km Distance
30:55 Time
05:20/km Pace
329 Calories
Morning Run