Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Nguyễn Bá Hải
15/02/2021 17:55
Afternoon Run
everyone
13,2km
Distance
01:15:42
Time
05:43/km
Pace
705
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Bá Hải
15/02/2021 05:23
Morning Run
everyone
22,2km
Distance
02:04:17
Time
05:35/km
Pace
1088
Calories
Morning Run
Nguyễn Bá Hải
14/02/2021 17:47
Afternoon Run
everyone
11,2km
Distance
01:04:11
Time
05:43/km
Pace
566
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Bá Hải
14/02/2021 05:56
Morning Run
everyone
14,0km
Distance
01:26:33
Time
06:10/km
Pace
681
Calories
Morning Run
Nguyễn Bá Hải
13/02/2021 18:12
Evening Run
everyone
11,9km
Distance
01:06:04
Time
05:33/km
Pace
647
Calories
Evening Run
Nguyễn Bá Hải
13/02/2021 06:12
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
01:40:25
Time
04:58/km
Pace
1077
Calories
Morning Run
Nguyễn Bá Hải
13/02/2021 07:53
Morning Run
everyone
0,6km
Distance
03:27
Time
05:42/km
Pace
39
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nguyễn Bá Hải
12/02/2021 06:30
Morning Run
everyone
5,8km
Distance
30:55
Time
05:20/km
Pace
329
Calories
Morning Run