Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Minh Vũ
15/02/2021 17:02
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
01:11:51
Time
05:58/km
Pace
762
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Minh Vũ
15/02/2021 17:02
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
01:11:51
Time
05:58/km
Pace
762
Calories
Afternoon Run
Minh Vũ
14/02/2021 16:35
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
01:10:05
Time
07:00/km
Pace
733
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Minh Vũ
14/02/2021 16:35
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
01:10:05
Time
07:00/km
Pace
733
Calories
Afternoon Run
Minh Vũ
13/02/2021 17:09
Afternoon Run
everyone
20,2km
Distance
01:47:43
Time
05:19/km
Pace
1341
Calories
Afternoon Run
Minh Vũ
13/02/2021 17:09
Afternoon Run
everyone
20,2km
Distance
01:47:43
Time
05:19/km
Pace
1341
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin
Minh Vũ
12/02/2021 00:58
Night Run
everyone
5,0km
Distance
38:11
Time
07:37/km
Pace
353
Calories
Night Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Minh Vũ
12/02/2021 00:58
Lunch Run
everyone
5,0km
Distance
38:36
Time
07:42/km
Pace
353
Calories
Lunch Run
Minh Vũ
12/02/2021 00:00
Night Run
everyone
5,7km
Distance
38:17
Time
06:44/km
Pace
426
Calories
Night Run
Trùng với workout trên garmin
Minh Vũ
12/02/2021 00:00
Lunch Run
everyone
5,7km
Distance
38:16
Time
06:44/km
Pace
426
Calories
Lunch Run