|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

12,0km Distance
01:11:51 Time
05:58/km Pace
762 Calories
Afternoon Run
Minh Vũ 15/02/2021 17:02 everyone Afternoon Run
12,0km Distance
01:11:51 Time
05:58/km Pace
762 Calories
Afternoon Run
10,0km Distance
01:10:05 Time
07:00/km Pace
733 Calories
Afternoon Run
Minh Vũ 14/02/2021 16:35 everyone Afternoon Run
10,0km Distance
01:10:05 Time
07:00/km Pace
733 Calories
Afternoon Run
Minh Vũ 13/02/2021 17:09 everyone Afternoon Run
20,2km Distance
01:47:43 Time
05:19/km Pace
1341 Calories
Afternoon Run
20,2km Distance
01:47:43 Time
05:19/km Pace
1341 Calories
Afternoon Run
Minh Vũ 12/02/2021 00:58 everyone Night Run
5,0km Distance
38:11 Time
07:37/km Pace
353 Calories
Night Run
Minh Vũ 12/02/2021 00:58 everyone Lunch Run
5,0km Distance
38:36 Time
07:42/km Pace
353 Calories
Lunch Run
Minh Vũ 12/02/2021 00:00 everyone Night Run
5,7km Distance
38:17 Time
06:44/km Pace
426 Calories
Night Run
Minh Vũ 12/02/2021 00:00 everyone Lunch Run
5,7km Distance
38:16 Time
06:44/km Pace
426 Calories
Lunch Run