|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

20,2km Distance
02:06:59 Time
06:16/km Pace
1135 Calories
Hết tết
31,4km Distance
02:59:50 Time
05:43/km Pace
1606 Calories
Long Run 19k M
10,0km Distance
01:10:19 Time
07:01/km Pace
764 Calories
Morning Run
20,2km Distance
02:04:12 Time
06:08/km Pace
1414 Calories
Chào Tân Sửu