Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Nguyễn Hùng
15/02/2021 06:04
Morning Run
everyone
13,3km
Distance
01:00:06
Time
04:31/km
Pace
562
Calories
Morning Run
Nguyễn Hùng
14/02/2021 06:02
Morning Run
everyone
14,0km
Distance
01:17:16
Time
05:30/km
Pace
732
Calories
Morning Run
Nguyễn Hùng
13/02/2021 05:30
Morning Run
everyone
16,0km
Distance
01:35:15
Time
05:57/km
Pace
780
Calories
Morning Run
Nguyễn Hùng
12/02/2021 04:50
Morning Run
everyone
15,9km
Distance
02:09:45
Time
08:09/km
Pace
986
Calories
Morning Run