|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

13,3km Distance
01:00:06 Time
04:31/km Pace
562 Calories
Morning Run
14,0km Distance
01:17:16 Time
05:30/km Pace
732 Calories
Morning Run
16,0km Distance
01:35:15 Time
05:57/km Pace
780 Calories
Morning Run
15,9km Distance
02:09:45 Time
08:09/km Pace
986 Calories
Morning Run