|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

3,3km Distance
20:27 Time
06:08/km Pace
195 Calories
Night Run
21,2km Distance
01:58:34 Time
05:35/km Pace
1008 Calories
Afternoon Run
14,0km Distance
01:17:32 Time
05:31/km Pace
726 Calories
Night Run
13,0km Distance
01:03:15 Time
04:51/km Pace
690 Calories
Evening Run
1,3km Distance
14:06 Time
10:45/km Pace
96 Calories
Training for my coalleague
20,2km Distance
01:26:41 Time
04:17/km Pace
1133 Calories
Morning Run