Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Morning Run
everyone
20,2km
Distance
02:10:40
Time
06:27/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
7,0km
Distance
51:38
Time
07:25/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
26,1km
Distance
02:30:35
Time
05:46/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,5km
Distance
30:20
Time
08:38/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,3km
Distance
45:34
Time
07:16/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
34:59
Time
10:02/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Run
everyone
1,6km
Distance
15:32
Time
09:54/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
34:25
Time
06:52/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
4,7km
Distance
51:36
Time
10:59/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ