|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

20,2km Distance
02:10:40 Time
06:27/km Pace
0 Calories
Morning Run
7,0km Distance
51:38 Time
07:25/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
26,1km Distance
02:30:35 Time
05:46/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
3,5km Distance
30:20 Time
08:38/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
6,3km Distance
45:34 Time
07:16/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
3,5km Distance
34:59 Time
10:02/km Pace
0 Calories
Morning Run
1,6km Distance
15:32 Time
09:54/km Pace
0 Calories
Evening Run
5,0km Distance
34:25 Time
06:52/km Pace
0 Calories
Morning Run
4,7km Distance
51:36 Time
10:59/km Pace
0 Calories
Evening Run