Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Châu Quốc Bình
15/02/2021 05:58
Morning Run
everyone
18,2km
Distance
01:21:09
Time
04:27/km
Pace
1211
Calories
Morning Run
Châu Quốc Bình
14/02/2021 06:49
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
56:07
Time
05:03/km
Pace
859
Calories
Morning Run
Châu Quốc Bình
14/02/2021 06:11
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
27:24
Time
04:27/km
Pace
378
Calories
Morning Run
Châu Quốc Bình
13/02/2021 06:00
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:36:50
Time
04:33/km
Pace
997
Calories
Morning Run
Châu Quốc Bình
12/02/2021 05:54
Morning Run
everyone
18,2km
Distance
01:23:27
Time
04:34/km
Pace
935
Calories
Morning Run