|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

18,2km Distance
01:21:09 Time
04:27/km Pace
1211 Calories
Morning Run
11,1km Distance
56:07 Time
05:03/km Pace
859 Calories
Morning Run
6,1km Distance
27:24 Time
04:27/km Pace
378 Calories
Morning Run
21,2km Distance
01:36:50 Time
04:33/km Pace
997 Calories
Morning Run
18,2km Distance
01:23:27 Time
04:34/km Pace
935 Calories
Morning Run