|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

15,2km Distance
01:18:55 Time
05:12/km Pace
912 Calories
Morning Run
16,6km Distance
01:41:55 Time
06:08/km Pace
1188 Calories
Morning Run
20,2km Distance
01:50:59 Time
05:29/km Pace
1301 Calories
Morning Run