Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Hong Thai
14/02/2021 07:23
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
28:19
Time
05:35/km
Pace
322
Calories
Morning Run
Hong Thai
14/02/2021 05:41
Morning Run
everyone
21,3km
Distance
01:39:44
Time
04:40/km
Pace
1347
Calories
Morning Run
Hong Thai
13/02/2021 05:52
Morning Run
everyone
15,4km
Distance
01:22:38
Time
05:22/km
Pace
967
Calories
Morning Run
Hong Thai
12/02/2021 05:36
Morning Run
everyone
15,4km
Distance
01:42:21
Time
06:38/km
Pace
974
Calories
Morning Run