|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

5,1km Distance
28:19 Time
05:35/km Pace
322 Calories
Morning Run
21,3km Distance
01:39:44 Time
04:40/km Pace
1347 Calories
Morning Run
15,4km Distance
01:22:38 Time
05:22/km Pace
967 Calories
Morning Run
15,4km Distance
01:42:21 Time
06:38/km Pace
974 Calories
Morning Run