|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

10,0km Distance
01:12:21 Time
07:13/km Pace
523 Calories
Morning Run
21,9km Distance
02:19:03 Time
06:21/km Pace
1138 Calories
Evening Run
12,9km Distance
01:31:05 Time
07:04/km Pace
660 Calories
Evening Run
10,2km Distance
01:15:46 Time
07:27/km Pace
523 Calories
Evening Run