|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

21,1km Distance
01:52:43 Time
05:20/km Pace
1297 Calories
Afternoon Run
21,1km Distance
01:52:54 Time
05:20/km Pace
1296 Calories
Morning Run
21,1km Distance
02:00:10 Time
05:41/km Pace
1163 Calories
Morning Run