|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

20,2km Distance
01:58:45 Time
05:52/km Pace
2045 Calories
Challenge 5k completed, Day 14/14.
14,0km Distance
01:12:13 Time
05:09/km Pace
1425 Calories
Challenge 5k, Day 13/14, Va lung tung lượt về.
14,0km Distance
01:14:57 Time
05:20/km Pace
1425 Calories
Challenge 5k,Day 13/14, Va lung tung lượt đi.
20,2km Distance
01:55:53 Time
05:43/km Pace
2083 Calories
Challenge 5k, Day 12/14, 2020 - 2021.
6,8km Distance
46:06 Time
06:46/km Pace
721 Calories
Challenge 5k,Day 11