|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

16,6km Distance
01:49:39 Time
06:37/km Pace
775 Calories
Morning Run
6,9km Distance
01:31:22 Time
13:10/km Pace
356 Calories
Evening Run
18,3km Distance
02:04:47 Time
06:48/km Pace
871 Calories
Afternoon Run
20,2km Distance
02:10:31 Time
06:27/km Pace
902 Calories
Afternoon Run