Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Lê Ngọc Sơn
14/02/2021 07:00
Morning Run
everyone
16,6km
Distance
01:49:39
Time
06:37/km
Pace
775
Calories
Morning Run
Lê Ngọc Sơn
13/02/2021 20:05
Evening Run
everyone
6,9km
Distance
01:31:22
Time
13:10/km
Pace
356
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Lê Ngọc Sơn
13/02/2021 15:25
Afternoon Run
everyone
18,3km
Distance
02:04:47
Time
06:48/km
Pace
871
Calories
Afternoon Run
Lê Ngọc Sơn
12/02/2021 15:11
Afternoon Run
everyone
20,2km
Distance
02:10:31
Time
06:27/km
Pace
902
Calories
Afternoon Run