|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

10,7km Distance
01:15:09 Time
07:02/km Pace
578 Calories
Morning Run
10,7km Distance
01:15:41 Time
07:05/km Pace
578 Calories
Morning Run
20,2km Distance
01:59:53 Time
05:55/km Pace
1071 Calories
Evening Run
2,2km Distance
16:00 Time
07:23/km Pace
154 Calories
Night Run
2,2km Distance
16:09 Time
07:28/km Pace
154 Calories
Night Run
20,2km Distance
01:59:56 Time
05:55/km Pace
1071 Calories
Evening Run
1,6km Distance
16:00 Time
10:15/km Pace
131 Calories
Night Run
20,2km Distance
02:03:45 Time
06:07/km Pace
1218 Calories
Evening Run
1,6km Distance
16:33 Time
10:36/km Pace
131 Calories
Night Run
20,2km Distance
02:04:50 Time
06:10/km Pace
1218 Calories
Evening Run