Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:15:09
Time
07:02/km
Pace
578
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:15:41
Time
07:05/km
Pace
578
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
20,2km
Distance
01:59:53
Time
05:55/km
Pace
1071
Calories
Evening Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Night Run
everyone
2,2km
Distance
16:00
Time
07:23/km
Pace
154
Calories
Night Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Night Run
everyone
2,2km
Distance
16:09
Time
07:28/km
Pace
154
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
20,2km
Distance
01:59:56
Time
05:55/km
Pace
1071
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
1,6km
Distance
16:00
Time
10:15/km
Pace
131
Calories
Night Run
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Run
everyone
20,2km
Distance
02:03:45
Time
06:07/km
Pace
1218
Calories
Evening Run
Trùng với workout trên garmin
Night Run
everyone
1,6km
Distance
16:33
Time
10:36/km
Pace
131
Calories
Night Run
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Run
everyone
20,2km
Distance
02:04:50
Time
06:10/km
Pace
1218
Calories
Evening Run